Koszyk

Zapisz się do newslettera i odbierz 50 zł na zakupy! KLIKNIJ

Regulamin sklepu internetowego i newslettera

§1. Postanowienia wstępne

1. Regulamin określa warunki umów w zakresie dostarczania produktów fizycznych oraz treści cyfrowych w formie Newslettera, w szczególności prawa i obowiązki stron umowy tj. Sprzedawcy i Klienta lub Użytkownika newslettera.
2. Każdy Klient i Użytkownik newslettera jest zobowiązany zapoznać się i zaakceptować warunki określone Regulaminem przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą.

§2. Definicje

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:
1. Sprzedawca – TRIGIO Bartosz Borowczyk, ul. Kolejowa 22B/3, 62-070 Dąbrówka, Nip: 785 171 23 71
2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług i funkcjonalności Strony internetowej, a w szczególności dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu na Stronie internetowej w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna dokonująca zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej (określonego w CEIDG).
5. Użytkownik – osoba fizyczna dokonująca zapisu na Newsletter, a tym samym zawierająca ze Sprzedawcą umowę o jego dostarczanie.
6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.trigio.pl
7. Towar – dostępny w asortymencie Sklepu produkt fizyczny będący przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą.
8. Newsletter – treści cyfrowe dostarczane do osób, które dokonały zapisu za pomocą formularza zapisu zamieszczonego na Stronie internetowej. Zawartość Newslettera obejmuje również tzw. lead magnet (prezent za zapis), który jest jednorazowo dostarczony Użytkownikowi po zapisie na Newsletter.
9. Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Konsumenta w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub w celu korzystania z nich.
10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia.
11. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy zawartej na odległość, w tym sposobu dostawy i płatności.
12. Formularz zapisu – formularz dostępny na Stronie internetowej umożliwiający zawarcie umowy o dostarczenie Newslettera.
13. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie pod adresem www.trigio/moje-konto umożliwiający utworzenie Konta
14. Konto – konto w Sklepie, które Klient może-, ale nie musi zakładać i są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy.
16. Operator płatności – System płatności PayU SA z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 779-23-08-495 oraz System płatności PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerska 15 , 60-327 Poznań , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 779-236-98-87.
17. Umowa – umowa zawarta na odległość z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (Sklep lub Formularz zapisu na Stronie internetowej), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
18. Regulamin – niniejszy regulamin.

§3. Kontakt ze Sklepem

1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności:
a. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: zamowienia@trigio.pl
b. pisemnie na adres: TRIGIO BARTOSZ BOROWCZYK,TRIGIO Salony Jubilerskie ul. dr.
Roberta Kocha 58, 64-200 Wolsztyn
d. a także telefonicznie pod numerem: +48 512 975 847. w godz. 10.00 – 18.00 w dni robocze.

2. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy mBank S.A. 32 1140 2004 0000 3902 7798 4565

§4. Środowisko cyfrowe Klienta

1. Do korzystania ze Strony internetowej i Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sprzedawcy oraz składania zamówień, a także korzystania z Newslettera niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet, systemem operacyjnym i przeglądarką internetową, umożliwiające przeglądanie stron internetowych,
b. przeglądarka plików pdf, word, excel,
c. aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail),
2. Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne, by zapewnić Klientowi bezpieczny dostęp do Strony internetowej i Sklepu, a w szczególności środki uniemożliwiające dostęp
i modyfikację danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
3. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
4. Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Strony internetowej, w tym Sklepu, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania. W przypadku planowanej przerwy Klienci zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na Stronie internetowej.
5. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem używanym przez Klienta.

§5. Newsletter oraz nieodpłatne usługi cyfrowe

1. Sprzedawca za pomocą Strony internetowej i Sklepu dostarcza płatne Towary a także nieodpłatne treści cyfrowe i usługi cyfrowe.
2. Dostępne są m.in. następujące nieodpłatne treści i usługi cyfrowe:
a. umożliwienie Klientowi przeglądania treści oraz asortymentu na Stronie internetowej i Sklepie oraz korzystania z wyszukiwarki treści (usługa cyfrowa),
b. umożliwienie Klientowi złożenia Zamówienia w Sklepie bez rejestracji (usługa cyfrowa),
c. utworzenie i prowadzenie Konta w Sklepie (usługa cyfrowa),
d. dostarczanie Newslettera oraz tzw. prezentu za zapis (treść cyfrowa).
3. W celu otrzymywania Newslettera należy podjąć następujące kroki:
a. wypełnić formularz zapisu na Newsletter;
b. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celu wysyłki Newslettera obejmującego marketing bezpośredni Towarów, treści i usług cyfrowych Sprzedawcy;
c. zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptować jego warunki oraz dokonać zapisu, klikając przycisk „Zasubskrybuj”
d. następnie odszukać wiadomość email od Sprzedawcy wysłaną na adres podany w formularzu zapisu i kliknąć przycisk potwierdzający zapis na Newsletter.
4. Pierwszy Newsletter wraz z prezentem za zapis zostanie dostarczony niezwłocznie po wykonaniu przez Użytkownika czynności określonych w poprzednim punkcie. Kolejne Newslettery będą dostarczane przez Sprzedawcę z częstotliwością określoną w opisie Newslettera zamieszczonym na Stronie internetowej.
5. Umowa o prowadzenie Konta w Sklepie oraz Umowa o dostarczanie Newslettera są zawierane na czas nieokreślony i mogą zostać wypowiedziane w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym. Umowę o prowadzenie Konta w Sklepie można rozwiązać, usuwając Konto po zalogowaniu się do Konta, a Umowę o dostarczanie Newslettera poprzez wypisanie się wg instrukcji zawartej w każdym Newsletterze. Każdą z umów Klient może również rozwiązać, wysyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy na adres email lub pisemnie na adres podany w §3 Regulaminu.

§6. Zakładanie Konta w Sklepie

1. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.
2. W celu założenia Konta w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
3. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto, korzystając z funkcjonalności Konta lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w §3.

§7. Zasady składania Zamówienia

1. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
3. Składanie zamówień przez Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest:
a. po założeniu Konta zgodnie z instrukcją zawartą w §6 Regulaminu
b. lub bez zakładania Konta, przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
4. W celu złożenia Zamówienia bez rejestracji, należy:
a. wybrać Towar będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”,
b. przejść do koszyka i kliknąć „Przejdź do płatności”,
c. wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Towaru,
d. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
e. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności, zaakceptować Regulamin i kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”,
f. dokonać płatności w określonym terminie, w wybrany wcześniej sposób.
5. W celu złożenia Zamówienia z rejestracją (założeniem Konta), należy:
a. wybrać Towar będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”,
b. przejść do koszyka i kliknąć „Przejdź do płatności”,
c. przy pierwszym zamówieniu wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Towaru oraz zaznaczyć pole “Stworzyć konto?”,
d. przy kolejnych zamówieniach zalogować się do Sklepu,
e. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
f. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności, zaakceptować Regulamin i kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”,
g. dokonać płatności, w wybrany wcześniej sposób.
6. Płatność on-line dokonywana jest bezpośrednio na stronie Operatora płatności.
7. Po dokonaniu płatności on-line, Klient zostanie z powrotem przekierowany na Stronę internetową.
8. Z chwilą potwierdzenia przez Klienta złożenia zamówienia za pomocą przycisku „Kupuję i płacę”, między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta Umowa.
9. Klient otrzyma, na podany w zamówieniu adres e-mail, potwierdzenie zawarcia umowy a także kopię treści niniejszego Regulaminu.

§8. Ceny oraz oferowane metody dostawy i płatności

1. Ceny Towarów są określone w ich opisach dostępnych w Sklepie.
2. Wszystkie ceny są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.
3. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Towarze w momencie złożenia Zamówienia przez Klienta zgodnie z procedurą opisaną w §7 Regulaminu.
4. Sprzedawca nie stosuje indywidualnego dostosowania cen na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
5. Na całkowitą kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Towar oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli przystąpienia do Umowy.
6. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Towaru:
a. przesyłka kurierska,
b. paczkomaty InPost
c. odbiór osobisty w salonie
7. Z dostarczeniem Newslettera i nieodpłatnej Usługi cyfrowej nie wiążą się żadne koszty dostawy.
8. Klient za swoje zamówienie może zapłacić, wybierając jedną z następujących metod płatności:
d. płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
e. karta debetowa,
f. karta kredytowa,
g. przelewy elektroniczne,
h. płatności mobilne, w tym blik,
9. Szczegółowe informacje na temat dostępnych metod płatności dotyczące poszczególnych Towarów znajdują się w Formularzu zamówienia.
10. Klient zawierając Umowę ze Sprzedawcą, wyraża zgodę na przesyłanie faktur oraz ich korekt drogą elektroniczną na adres email podany w Formularzu zamówienia lub wiadomości email wysłanej do Sprzedawcy.

§9. Reklamacja
(Odpowiedzialność za niezgodność świadczenia z umową)

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta Towar, treść lub Usługę cyfrową zgodne z umową (tzw. rękojmia konsumencka).
2. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta stwierdzi niezgodność z umową, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną niezgodnością (złożenie reklamacji).
3. Klient składa reklamację w formie pisemnej lub drogą emailową na adres podany w §3 Regulaminu.
4. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta, opis, czego dotyczy reklamacja oraz żądania z nią związane. W przypadku niekompletnych informacji Sprzedawca wezwie Klienta do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od otrzymania wezwania z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków we wskazanym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.
5. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę to 14 dni od daty prawidłowo złożonej reklamacji do Sprzedawcy.
6. Brak odpowiedzi Sprzedawcy w ww. terminie na złożoną prawidłowo reklamację, oznacza uznanie reklamacji przez Sprzedającego.
7. W przypadku, gdy Klient nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zostaje wyłączona odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy (na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego).

§10. Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient, będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę na odległość, może odstąpić od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni. W przypadku Towarów termin jest liczony od dnia przekazania Towaru Konsumentowi/Przedsiębiorcy korzystającemu z ochrony konsumenckiej lub wskazanej przez niego osobie, innej niż przewoźnik, którego wybrał do dostarczenia Towaru.
2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
3. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do:
a. umów o świadczenie usług, za które Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią        zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo                odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości;
b. Umowy, której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany wg specyfikacji Konsumenta/Przedsiębiorcy korzystającego z ochrony konsumenckiej lub służący                 zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
4. W celu odstąpienia od umowy, która nie obejmuje sytuacji wymienionych w poprzednim punkcie, Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy w drodze oświadczenia woli w formie pisma wysłanego pocztą elektroniczną lub pocztą na adres podany w §3 Regulaminu.
5. Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać w tym celu z wzoru umieszczonego w załączniku pod niniejszym Regulaminem. Nie jest to jednak obowiązkowe.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanego Towaru lub potwierdzenia jego odesłania (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).
8. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, w tym koszt opakowania i nadania.
9. Konsument/Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
10. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczenie treści lub Usługi cyfrowej Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta są zobowiązani zaprzestać korzystania z treści lub Usługi cyfrowej oraz udostępniania ich osobom trzecim.

§11. Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów konsumenckich

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku
z zawartymi umowami na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
2. W sytuacji, gdyby podjęte postępowanie mediacyjne nie przyniosło skutku lub strony nie zdecydowały się na nie, a Klient nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z taką umową jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
a. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
b. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
c. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
4. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
5. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl

§12. Prawa autorskie

1. Treści cyfrowe dostępne na Stronie internetowej, a także materiały wchodzące w skład Towarów i Usług cyfrowych, są utworami i są objęte ochroną prawa autorskiego, a prawa te przysługują Sprzedawcy lub osobom z nim współpracującym, a które udzieliły Sprzedawcy odpowiednich licencji.
2. Klient może korzystać z ww. treści na zasadzie dozwolonego użytku prywatnego. To oznacza, że Klient oraz użytkownicy Strony internetowej mogą z nich korzystać tylko i wyłącznie na własne potrzeby, w tym także prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem, że nabywca nie jest uprawniony do udostępniania ich osobom trzecim jako własnego produktu lub usługi (odpłatnie lub nieodpłatnie).
3. Klient zainteresowany szerszym wykorzystaniem ww. treści powinien skontaktować się ze Sprzedawcą i podjąć indywidualne negocjacje.
4. Nieuprawnione rozpowszechnianie ww. treści skutkować może odpowiedzialnością cywilną i karną.

§13. Dane osobowe i pliki Cookies

1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem www.trigio.pl/polityka-prywatnosci

§14. Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany obowiązują z dniem publikacji nowego regulaminu. Zmiany nie dotyczą umów zawartych przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy Prawa konsumenta, Kodeksu cywilnego; Prawa przedsiębiorców; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Regulamin ma zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 lutego 2023 r.

PayPo – Płacisz za 30 dni

 

Kupujesz, ale nie płacisz! Bo płacisz później, nawet za 30 dni.

Zamawiasz jak zwykle. Odbierasz zakupy, sprawdzasz, czy Ci pasują czy nie. I płacisz nawet 30 dni po złożeniu zamówienia. Bez żadnych dodatkowych kosztów i rejestracji.

Bo możesz.

Jak to działa:

1. Składając zamówienie wybierasz opcję Przelewy24/ PayPo

2. Podajesz nam swoje podstawowe dane, a PayPo płaci za Ciebie rachunek

3. Otrzymujesz swoje zakupy

4. Masz 30 dni od złożenia zamówienia na zapłatę.

Korzyści:

1. Możesz sprawdzić swoje zamówienie jeszcze przed zapłatą – jeśli okaże się, że chcesz je zwrócić, po prostu nie zapłacisz. Dzięki temu unikasz czekania na zwrot swoich pieniędzy.

2. Widząc świetną okazję, która kończy się niebawem, nie musisz od razu postanawiać, czy skorzystasz – płacąc z PayPo dajesz sobie 30 dni na podjęcie decyzji.

3. Jesteś objęty Gwarancją Ochrony Kupującego – jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie otrzymasz od sklepu zamówionego towaru, Twoja transakcja zostanie anulowana, a Ty nie zostaniesz obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami.

4. Nic Cię to nie kosztuje. Nie pobieramy dodatkowych opłat i nie musisz się rejestrować.

5. Możesz pozwolić sobie na więcej – pamiętaj, że masz 30 dni bez opłat, ale jeśli masz taką potrzebę, możesz wybrać opcję spłaty w ratach i rozłożyć ją na 4 miesiące.

FAQ

 1. Czy muszę podawać dane swojej karty kredytowej/debetowej?
  Nie. Do skorzystania z płatności PayPo wystarczą podstawowe informacje podane w formularzu rejestracyjnym. Dostęp do panelu Klienta ze wszystkimi informacjami na temat zamówienia otrzymasz mailem, wysłanym na podany przez Ciebie adres e-mail.
 2. W jaki sposób płacę za zamówienie?
  Możesz zapłacić przelewem bankowym, przekazem pocztowym lub szybkimi płatnościami online – jak Ci wygodniej. Numer konta do wpłaty otrzymasz mailem wraz z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Dla Twojej wygody udostępniamy panel Klienta – nie masz obowiązku logować się do niego, ale możesz. Tam masz bieżący podgląd wszystkich ważnych informacji.
 3. Czy to jest bezpieczne?
  Tak, wszystkie płatności są realizowane w ramach szyfrowanego połączenia, a Ty nie podajesz żadnych danych dostępowych do swojego konta.
 4. Czy to coś kosztuje?
  Nie. Korzystając z płatności PayPo w ciągu 30 dni zapłacisz tylko tyle, ile wynosi wartość zamówienia – bez dodatkowych opłat. W przypadku spłaty w ratach, Ofertę dla Ciebie prezentujemy w podsumowaniu mail, Umowie, w panelu Klienta. Nie musisz decydować się od razu.
 5. Co jeśli nie zapłacę w ciągu 30 dni?
  Nie martw się, nic się nie stanie. Twoja płatność zostanie automatycznie rozłożona na 4 wygodne raty.
 6. Co się stanie, jeśli zwrócę zamówienie?
  Po prostu nie zapłacisz. Twoja transakcja zostanie anulowana w naszym systemie.

 

Raty 0% PayU

Kup wymarzoną biżuterię na Raty 0% z PayU!
Jak dokonać zakupu na raty?
 1. Dodaj produkty do koszyka
 2. Wypełnij wymagane pola i przejdź do metod płatności PayU
 3. Po przekierowaniu na stronę serwisu PayU wybierz Raty PayU 0% lub Raty z odroczeniem
 4. Wypełnij wniosek ratalny
 5. Potwierdź wygenerowaną umowę (poprzez wysłany do Ciebie kod SMS) i zweryfikuj swoją tożsamość przelewem na kwotę 1 złotówki (podlega zwrotowi)
 6. Pożyczkodawca zajmie się weryfikacją Twojego wniosku
 7. Jak tylko otrzymamy informację o Twoim zakupie, zajmiemy się jego realizacją

Finansujemy zakupy od 300 zł do 20.000 zł

Okres spłatyRRSO
6 miesięcy0,00%
10 miesięcy0,00%
11 miesięcy21.56%
24 miesiące13.65%
36 miesięcy11.4%

Przydatne informacje:
Regulamin Usługi Pośrednictwa Pożyczkowego PayU
Regulamin Pożyczki 0%  w Ramach Rat PayU
Najczęściej zadawane pytania o Raty PayU